Telerau Ac Amodau

Darperir www.matchedbets.com (Matched Bets) gan SC Gold Marketing Services Ltd, Malta, MT2469-0701. Wrth ymweld â www.matchedbets.com (Matched Bets) rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol. Mae Matched Bets yn cadw'r hawl i newid y telerau ac amodau y cynigir y Wefan oddi tanynt a'ch cyfrifoldeb chi yw adolygu'r telerau ac amodau ar gyfer newidiadau. Mae defnyddio'r wefan yn golygu derbyn y telerau ac amodau yn llawn.

YMWADIAD DDAEAR

Mae Matched Bets yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr incwm posibl ar gyfer betio cyfatebol yn cael ei gynrychioli'n gywir. Rydych chi'n deall bod datganiadau ennill yn amcangyfrifon o'r hyn y gallwch chi ei ennill o bosibl ac nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch chi'n gwneud y lefelau incwm hyn fel defnyddiwr, ac rydych chi'n derbyn y bydd datganiadau enillion ac incwm yn wahanol o unigolyn i unigolyn.

Rydych chi'n deall nad oes unrhyw warantau o ran pa mor hir y bydd betio cyfatebol yn para, na pha mor hir y byddwch chi'n gallu parhau i ennill ohono.

DIOGELU DATA A CHYSYLLTIADAU Â SAFLEOEDD TRYDYDD PARTI

Mae Matched Bets yn addo na fydd y data a gesglir ar y wefan yn cael ei werthu na'i rannu â thrydydd partïon oni bai bod gofyniad cyfreithiol i wneud hynny a'ch bod yn cytuno i indemnio a dal Bets Matched yn ddiniwed mewn perthynas â rhyddhau unrhyw ddata personol neu ddata arall yn unol â hynny. i'r telerau hyn.

Gall Bets Matched gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid yw Matched Bets yn gyfrifol am gynnwys gwefannau o'r fath ac mae'n darparu'r dolenni hyn i chi fel cyfleustra yn unig. Rydych chi'n deall nad yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu bod Matched Bets yn cymeradwyo'r wefan nac unrhyw gysylltiad â'i weithredwyr. Mae eich cytundeb â gwefannau trydydd parti yn unigryw i bob gwefan ac ni fydd ganddo hawl na chysylltiad â Matched Bets.

Mae mwy o wybodaeth am sut mae Matched Bets yn amddiffyn ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i'w gweld yn y Hysbysiad preifatrwydd gwefan

PROSESU TALU

Nid ydym yn storio manylion cardiau credyd nac yn rhannu manylion cwsmeriaid ag unrhyw 3ydd partïon.

DEFNYDD GWAHARDD NEU UNLAWFUL

Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf er mwyn gweld, defnyddio neu gofrestru ar y wefan hon a rhaid i chi fod yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig neu Iwerddon.

Rydych chi'n deall na ddylech ddefnyddio Betiau Cyfatebol at unrhyw bwrpas sy'n anghyfreithlon neu'n cael ei wahardd gan yr amodau a thelerau hyn. Rhaid i chi beidio â defnyddio Matched Bets mewn unrhyw ffordd a allai niweidio neu amharu ar y wefan neu ymyrryd â defnydd a mwynhad unrhyw barti arall o'r wefan. Rhaid i chi beidio â chael gafael ar unrhyw ddeunyddiau neu wybodaeth na cheisio cael gafael arnyn nhw mewn unrhyw fodd nad ydyn nhw ar gael yn fwriadol nac yn darparu ar eu cyfer trwy Matched Bets.

GWASANAETH

Cyn gosod archeb, rhaid i chi greu cyfrif trwy ddarparu eich e-bost a'ch cyfrinair. Rydych yn cytuno i beidio â datgelu eich cyfrinair i unrhyw drydydd parti ar ba bynnag ffurf ac yn ymrwymo i hysbysu Matched Bets ar unwaith o unrhyw ddefnydd heb awdurdod neu fygythiad i ddiogelwch a allai godi.

Ac eithrio unrhyw Dreialon Am Ddim, rhaid talu tanysgrifiadau ymlaen llaw. Gallwch ddewis opsiwn talu misol neu flynyddol sy'n cychwyn ar y dyddiad y gwneir y taliad a bydd tanysgrifiadau'n rhedeg am gyfnod amhenodol oni bai eu bod wedi'u canslo gan y tanysgrifiwr.

CYFLWYNO CYNNYRCH

Ar ôl i'ch taliad gael ei brosesu bydd gennych fynediad ar unwaith i nodweddion taledig MatchedBets.com.

CANCELLATION

Mae Matched Bets yn cadw'r hawl i wrthod, heb atebolrwydd am iawndal neu gostau, unrhyw orchymyn a dderbyniwyd yn y sefyllfaoedd a ganlyn:

  • Gwybodaeth filio anghywir neu na ellir ei gwirio
  • Mae'r gorchymyn wedi'i nodi gan ein systemau diogelwch ac mae'n anarferol neu'n agored i dwyll.
  • Mae lle i gredu eich bod o dan 18 oed
  • Mae lle i gredu eich bod yn sicrhau bod cynnwys Matched Bets ar gael i drydydd partïon

Bydd Matched Bets yn ad-dalu cwsmeriaid sy'n ymuno am y tro cyntaf ar y treial 14 diwrnod am £1 pe baent yn gofyn amdano o fewn y cyfnod 14 diwrnod. Ni fydd unrhyw ad-daliadau yn cael eu prosesu ar gyfer lefelau aelodaeth eraill megis misol, chwarterol, blynyddol neu arall, wrth ddefnyddio cod disgownt neu os ydynt wedi elwa o ddefnyddio'r gwasanaeth yn ystod eu hamser. Gallwch ganslo'ch tanysgrifiad unrhyw bryd trwy gysylltu â chymorth Matched Bets yn [e-bost wedi'i warchod]

£ 1 SWYDDOGION TREIAL A ARBENNIG

Mae MatchedBets.com yn cynnig aelodaeth ragarweiniol 14 diwrnod am £ 1. Efallai y byddwn hefyd yn cynnal hyrwyddiadau arbennig am bris gostyngedig. Byddwch yn effro mai dim ond unwaith y gall pob unigolyn hawlio cynigion rhagarweiniol. Bydd unrhyw ddefnyddiwr sy'n ceisio tanysgrifio sawl gwaith gan ddefnyddio codau disgownt neu gynigion rhagarweiniol yn torri'r telerau hyn. Mae MatchedBets.com yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw gyfrifon sy'n gysylltiedig â'r math hwn o weithgaredd.

ATEBOLRWYDD

Mae eich defnydd o'r gwasanaeth Matched Bets ar eich risg eich hun. Er bod Match Bets yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y cynnwys yn gywir ac yn rhydd o wallau, mae'n gwneud hynny heb warantau o unrhyw fath, naill ai wedi'u mynegi neu'n ymhlyg.

Nid yw Matched Bets yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir ar y wefan yn ddi-dor neu'n ddi-wall, nac y bydd diffygion yn cael eu cywiro. Darperir yr holl gynnwys ar Matched Bets at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni ddylid ei ystyried yn gyngor.

EIDDO COPYRIGHT AC EIDDO DEALLUSOL

Rydych chi'n deall na ddylech gopïo, ailysgrifennu neu aralleirio unrhyw ran o'r deunydd ar y wefan hon, at ddefnydd masnachol neu anfasnachol, heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan Matched Bets. Mae hyn yn cynnwys cynnwys ysgrifenedig, fideos, cynllun dylunio, strategaethau, rhestrau o gynigion, ac unrhyw ddeunyddiau eraill ar Matched Bets. Bydd torri'r cytundeb hwn yn arwain at derfynu'ch aelodaeth ac ni ddarperir ad-daliad nac iawndal.

Cyfeiriwch Gynllun Ffrindiau

Mae MatchedBets.com yn gweithredu Cynllun Cyfeirio £ 10. Rhaid i chi fod yn aelod Treial neu Premiwm MatchedBets.com i gymryd rhan.

Gallwch fewngofnodi i'ch Dangosfwrdd atgyfeirio yma. Ar eich Dangosfwrdd atgyfeirio, fe welwch ddolen sy'n unigryw i'ch cyfrif. Ar gyfer pob defnyddiwr sy'n cofrestru ar gyfer Premiwm MatchedBets.com ar ôl clicio ar eich cyswllt atgyfeirio ac yn parhau i fod yn aelod Premiwm am 30 diwrnod, byddwch yn cael Gwobr o £ 10 arian parod, wedi'i drosglwyddo i chi trwy PayPal.

Bydd angen cyfrif PayPal arnoch i hawlio'ch gwobr.

Telir gwobrau i chi pan ofynnwch am daliad gan eich Dangosfwrdd Cyfeirio ar yr amod bod y cyfrifon defnyddwyr sy'n gysylltiedig â'ch gwobrau wedi bod yn talu aelodau Premiwm am o leiaf 30 diwrnod.

Mae ein cynllun atgyfeirio yn defnyddio olrhain ymdrech orau. Efallai y bydd achosion lle na allwn olrhain bod defnyddwyr wedi clicio'ch cyswllt atgyfeirio ac wedi talu. Mae hyn yn fwy tebygol pan fydd defnyddwyr yn clicio wrth ddefnyddio un ddyfais ac yn talu ar ddyfais arall. Dosberthir taliadau yn ôl disgresiwn MatchedBets.com a MatchedBets.com fydd â'r penderfyniad terfynol mewn unrhyw anghysonderau olrhain neu ddefnydd amheus o'n cynllun Cyfeirio.